You dont have javascript enabled! Please enable it! NOVINKA - TOP HOTEL 2024 / Séria 5 kníh / 2000+ hotelov

TOP HOTEL 2024


sk-flag

NOVINKA NA SVETOVOM TRHU

Sme tím profesionálov, ktorí už 15 rokov pripravujú dokumentárne filmy pre kanál National Geographic. Pred 4 rokmi sme sa rozhodli v spolupráci s NG spustiť portál Travelista.sk v slovenskom jazyku (náš majiteľ pochádza zo Slovenska). V krátkom čase sme sa stali najčítanejším portálom v strednej Európe vďaka spolupráci s mnohými krajinami, ich veľvyslanectvami atď. Následne sme sa rozhodli spustiť portál Hotelpromo.online v angličtine, kde zverejňujeme propagačné videá hotelov, aby ich záujemca nemusel hľadať po celom webe, ale aby ich našiel všetky na jednom mieste. V súčasnosti máme uverejnených viac ako 750 videí.

Začiatkom roka 2024 sme sa rozhodli vydať sériu kníh TOP Hotel 2024. Séria bude pozostávať z 5 kníh rozdelených podľa kontinentov (Európa, Ázia, Afrika, Amerika a Oceánia) a hlavnej knihy Svet.

Každá kniha série bude vydaná ako elektronická verzia aplikácie s prezentáciami všetkých zúčastnených hotelov.

Kniha bude mať veľa možností filtrovania podľa rôznych kritérií (more, pláž, hory, wellness, kúpele, bazén atď.).

V prezentácii nájdete titulné strany všetkých kníh. Ide len o ilustračné fotografie, ktoré nadväzujú väzbu na kontinent. V konečnej verzii bude mať každá kniha na obálke fotografiu hotela.

Každý hotel uverejnený v každej knihe bude automaticky zaradený aj do hlavnej knihy – Svet.

Keďže ide o pilotné vydanie, stanovili sme cenu za celostránkovú prezentáciu hotela (1/1 A4) na 20 eur. Samozrejme, k dispozícii je aj niekoľko ďalších možností, ktoré však nie sú povinné.

Katalóg budeme distribuovať prostredníctvom našej siete odberateľov newslettera (2,45 milióna aktívnych odberateľov), ako aj siete veľvyslanectiev a konzulátov jednotlivých spolupracujúcich krajín.

en-flag

NEW ON THE WORLD MARKET

We are a team of professionals who have been making documentaries for National Geo for 15 years. 4 years ago we decided to launch Travelista.sk portal in Slovak language in cooperation with NG (our owner comes from Slovakia). In a short time we became the most read portal in Central Europe thanks to cooperation with many countries, their embassies, etc. Then we decided to launch a portal Hotelpromo.online in English, where we will publish promotional videos of hotels, so that the interested customer does not have to look for them, but can find them all in one place. At the moment we have more than 750 videos published.

At the beginning of 2024, we decided to publish a series of TOP Hotel 2024 books. The series will consist of 5 books divided by continent (Europe, Asia, Africa, America, and Oceania) and a main book World.

Each book of the series will be published as an electronic application with presentations of all participating hotels. 

The book will have many options to filter by different criteria (sea, beach, mountains, wellness, spa, pool, etc.).

In the presentation, you will find the cover pages of all the books. These are only illustrative photos that follow the continent. In the final version, each book will have a photo of a hotel on the cover.

Each hotel published in each book will also be automatically included in the main book – World.

As this is a pilot edition, we have set the price for a full-page presentation of a hotel (1/1 A4) at 20 euros. Of course, there are also a few additional options available, but these are not mandatory.

We will distribute the catalogue through our network of newsletter subscribers (2.45 million active subscribers) as well as the network of embassies and consulates of each cooperating country.

Prezentácia hotela

1/1 A4 pre 1 hotel

20/rok
 • kategória hotela *
 • oficiálny názov
 • mesto a štát
 • fotografia hotela
 • logo hotela

Popis ikon:

 • kontinent
 • 9x vybavenie hotela podľa vlastného výberu (luxus, kúpele/wellness, bazén atď.)
 • Adresa a telefonický kontakt (alebo e-mail)
 • Stručné predstavenie (30 slov alebo 200 znakov)
 • Popis hotela (max. 280-300 slov alebo 1900 znakov)
 • Odkazy na webové stránky, galériu, rezervácie a kontaktné informácie

Hotel presentation

1/1 A4 per one hotel

20/yr
 • hotel category *
 • official name
 • city and state
 • a photo of the hotel
 • hotel logo

Description of icons:

 • continent
 • 9x hotel amenities of your choice (luxury, spa/wellness, pool, etc.)
 • Address and phone contact (or email)
 • Brief introduction (30 words or 200 characters)
 • Hotel description (max 280-300 words or 1900 characters)
 • Links to website, gallery, reservation and contact information

Na všetky kategórie bude možné kliknúť a budú fungovať ako výberový filter. Poradie hotelov určuje okrem ďalších možností aj poradie podľa dátumu prijatia e-mailu, ktorým sa objednala prezentácia vášho hotela v rámci kontinentu, v ktorom sa hotel nachádza.

Ďalšie možnosti reklamy:


All categories will be clickable and will act as a selection filter. The order of the hotels determines the order of the date of receipt of the email ordering the presentation of your hotel within the continent where the hotel is located in addition to the additional options.

Additional AD options:

Platí pre každý kontinent (knihu) samostatne

Umiestnenie prezentácie hotela mimo poradia v prvých 5 hoteloch kontinentu:

Valid for each continent (book) separately.

Placement hotel page out of order in the first 5 hotel of the continent:


Preliminary calculation

HOTEL PRESENTATION TOP HOTEL 2024
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
MAIN INFORMATION - Step 1 of 5

 • ©2012-2024 Juraj Ilavský – Darcstudio, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 55188231
 • Kontakt